Saobraznost

Saobraznost

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, saglasno čl. 50. Zakona o zaštiti potrošača kao i da odgovara za nesaobraznost isporučene robe.U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, DOBAR IZBOR prihvata obavezu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori kupcu sa obrazloženjem odluke i predlogom rešavanja.Ukoliko je u pitanju uređaj koji:
  • po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu prodavca
  • poseduje potrebna svojstva po zahtevu kupca
  • poseduje svojstva potrebna za korišćenje uređaja iste vrste
  • po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu dalo treće lice u ime prodavca
Tada je usluga saobrazna ugovorenoj i u tom slučaju zakonska odgovornost ILMI-a ne postoji. Zakonski rok saobraznosti uređaja je 2 godine, a nakon toga kupac je odgovoran za troškove popravke od strane ovlašćenog servisa.

Garancija

Garancija je obaveza trgovca ili proizvođača (davaoca garancije), koja je preuzeta bez dodatne naknade da potrošaču vrati plaćeni iznos, izvrši zamenu ili popravku ili na drugi način postupi s robom, ako roba ne odgovara sadržini garantne izjave ili oglasa koji se na tu robu odnosio. Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Garantni list se izdaje u pisanoj formi i sadrži sledeće podatke: naziv i adresu davaoca garancije, roba na koju se garancija odnosi, sadržinu garancije i uslove za ostvarivanje prava iz garancije kao i tome da se garancijom ne utiče na prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru.

Polazeći od odredbe člana 52. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da se prilikom zaključenja ugovora o prodaji robe uzdrži od upotrebe izraza „garancija“, ako na osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego što ima na osnovu odredbi o “saobraznosti“, što znači da Zakon o zaštiti potrošača pruža potrošaču zaštitu u roku od 2 godine od kupovine proizvoda.

Korpa
Prodavnica
0 items Korpa
Moj nalog